ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๘๗-๐๐๑ สายทางแยกทางหลวง ๒๑๙ -บ้านหนองตาด (ช่วงบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔ – บ้านหนองลูกช้าง หมู่ที่ ๘) ตำบลดอนมนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 87-001 สายทางแยกทางหลวง 219-บ้านหนองตาด(ช่วงบ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1) ตำบลดอนมนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)