มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนมนต์

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร