มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนมนต์

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

รายงานผลการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางบัวสอน Continue Reading →

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองละเวีย บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิกที่นี่ ราย Continue Reading →