ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง