ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง