ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านละกอ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง