ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสำนักงานกองคลัง หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง