ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสำนักงานกองช่าง หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง