messager


เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
group ฝ่ายการเมือง
นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-0730269
นายเสนีย์ จินพละ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 089-8488192
นายสังคม ศรีประดู่
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-3607121
นายวินัย ปาปะเกา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-7301965
นายอภิสิทธิ์ แก้วสีนอ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 089-9485244